Tamil/தமிழ்

Tamil/தமிழ்

PBZ இன்‌ பல்வகையான வசகிகள்‌

14 PBZ-௩ஙாலகங்கள்‌ பல்வே கேவைகளுக்‌ கும்‌ உகந்க இடவசகியை வமங்குகின்றன. எமக வசகிகளை பலவர்ணக்காட்சிக்‌ கூமாய்‌ ஒன்றடன்‌ ஒப்பிடலாம்‌: அரை மில்லியவக்‌ கம்‌ மேற்பட்ட விக்கியாசமான ஊடகங்களை இரவலாக வமங்குவசு. பகிவி௱க்கம்‌ செய்க கொள்வக.ட அல்லகட நாலகக்கில்‌ பாவிக்கக்‌ கொள்வக. அக்கடன்‌ வருடாந்கம்‌ சிறுவர்‌ மற்றம்‌ பெரியவர்களுக்கான 300க்கம்‌ மேற்பட்ட நிகம்ச்சிகள்‌ இடம்பெறுகின்றன.

இகராடாக நாம்‌ சூரிச்சில்‌ வாமம்‌ பல
மக்களின்‌. இகபங்களு வம்‌ உள்ளங்களு டமை அக்கடன்‌ பிரா கலாச்சாங்களடனம்‌ கொடர்ப கொள்வகடன்‌. வாசிக்கும்‌ கிற மைபைட ஓளக்குவிக்க எழமுகியிருக்கும்‌ வார்க்கைகளில்‌ மகிம்வைக்‌ காண்டுகிறோம்‌.

பெரியவர்கள்‌ மம வசகிகளையம்‌ வருடாந்கம்‌ 40 பிராங்‌. 65 பிராங்‌ அல்லக 90 பிராங்‌ செலுக்கிப்‌ பாவிக்கக்‌ கொள்ளலாம்‌. 16 வயகுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இக இலவசமானகாகம்‌. நீங்கள்‌ டீஜிற்றல்‌ ரீசியாக வாசிக்கின்றீர்களா? எமக। மின்‌காவல்‌- அட்டை மலமாக வஈடாந்கம்‌ 30 பிராங்‌ செலக்கி இலாபமடையங்கள்‌.

www.pbz.ch/abonnemente

பிள்ளைகஸக்கான செய்பாறைக்காட்சிகள்‌. இலக்கிய வட்டம்‌. கண்காட்சிகள்‌. பக்ககங்கள்‌ குறிக்க எடூக்குக்‌ காட்டுகள்‌. வாசிப்பகள்‌. யோகாசனம்‌. ஆய்வப்‌ பட்டறைகள்‌. இசைநிகம்வகள்‌ மற்றும்‌ இன்னம்‌ அகிகமானவைகளை நீங்கள்‌ கண்டு களியங்கள்‌. அகிக நிகம்வகள்‌ இலவசைமானவை (நிகி சேகரிக்கப்படும்)‌.

www.pbz.ch/events

14 PBZ-நாலகங்களில்‌ ஒன்றில்‌ நீங்கள்‌ உங்கள்‌ பதிவை மேற்கொள்ளலாம்‌. அல்லது நீங்கள்‌ வசதியாக வீட்டில்‌ இருந்தபடியே www.pbz.ch/mitglied-werden எனும்‌ இணையத்தளத்தில்‌ உங்களைப்‌ பதிவுசெய்வதுடன்‌ உடனடியாகவே வங்கி அட்டை மூலம்‌ உங்கள்‌ கட்டணத்தைச்‌ செலுத்தலாம்‌. இதன்‌ பின்பு உடனடியாகவே நீங்கள்‌ டிஜிற்றல்‌ வசதிகளைப்‌ பாவித்துக்‌ கொள்ளலாம்‌ (சிறிய வருட அட்டை தவிர),

நூலக அடையாள அட்டையைப்‌ பெற்ற பின்பு, ஒரு அன்பளிப்புத்‌ தொகை யாகவோ அல்லது இதற்கு ஊக்கமளிக்கும்‌ எமது அமைப்பில்‌ «PBZ இன்‌ நண்பர்கள்‌» உறுப்பினராக இணைவதன்‌ மூலமோ சூரிச்‌ பொது நூலகத்தை தொடர்ந்து வைத்திருக்க மற்றும்‌ அதை புனரமைக்கத்‌ தேவையான முக்கிய உதவிகளை வழங்குங்கள்‌. இந்த உதவிகளின்‌ பலனாக6வே பலவிதமான நிகழ்வுகள்‌ சாத்தியமாகின்றன. அன்பளிப்புத்தொகை வழங்குவது குறித்த டமலதிக விபரங்களை எமது இணையத்தளமான www.pbz.ch/spenden இல்‌ காணலாம்‌, ஊக்கமளிக்கும்‌ அமைப்புக்‌ குறித்து www.pbz.ch/freunde இல்‌ காணலாம்‌.

எமது அனைத்து வசதிகள்‌ குறித்த மேலதிக தகவல்களை நீங்கள்‌ www.pbz.ch எனும்‌ இணையத்தளத்தில்‌ பெற்றுக்கொள்ளலாம்‌ அல்லது எமது கைநூலான «Die PBZ kurz erklärt», இல்‌ காணலாம்‌, இதை நீங்கள்‌ அனைத்து PBZ-நால்நிலையங்களிலும்‌ அல்லது இணையத்தளமான www.pbz.ch/mitglied-werden இல்‌ பெற்றுக்கொள்ளலாம்‌

இரவல்பெறாம்‌ காலவரையறை

கடன் காலம் நான்கு வாரங்கள். முன்பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், ஒவ்வொன்றும் நான்கு வாரங்களுக்கு இரண்டு முறை நீட்டிப்பு சாத்தியமாகும். விதிவிலக்கு:

இரவல்பெறும்‌ காலவரையறை
நீடித்தல்‌
எழுத்துச்‌- செல்லல்‌2 கிழமைகள்‌செய்ய முடியாது

நீடீக்கல்‌

நீடித்தலை நூலகத்தில்‌, தொலைபேசி மூலமாக அல்லது www.pbz.ch

இணையவழியாக ஒ6மற்கொள்ளலாம்‌- இருப்பினும்‌ மின்னஞ்சல்‌ மூலமாக இல்லை.

நாலகப்‌ பட்டீயல்‌

நீங்கள்‌ வீட்டில்‌ வசகியாக இருக்க PBZ இன்‌ மமப்‌
பட்டியல்களையம்‌ அராய்க்கட கேடவகடன்‌ கேவைப்படீன்‌ (மற்பகிவ செய்ககொள்ளலாம்‌. இப்பட்டியலை www.pbz.ch இல்‌ காணலாம்‌

சந்தாப்பணம்‌ மற்றும்‌ கட்டணங்கள்‌

பிள்ளைகள்‌ மற்றும்‌ இளையோர்‌ 16 வயது வரைஒரரவேளைபில்‌ ஆகக்‌ கூடியது 25 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌இலவசம்‌
வருட அட்டை plusஒரரவேளைபில்‌ ஆகக்‌ கூடியது 50 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌CHF 95
வருட அட்டைஒரரவேளைபில்‌ ஆகக்‌ கூடியது 25 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌CHF 70
25 வயது வரையான
கற்பவர்கள்‌, மாணவ
மாணவிகள்‌, உயர்கல்வியாளர்கள்‌,
பயிற்சிபெறுபவர்களுக்கான
வருட அட்டை
ஒரரவேளைபில்‌ ஆகக்‌ கூடியது 25 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌CHF 40
தொழில்‌ இழந்தவர்கள்‌, IV-ஓய்வூதியம்‌ பெறுபவர்கள்‌,
KulturLegi க்கான வருட அட்டை

ஒரரவேளைபில்‌ ஆகக்‌ கூடியது 25 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌CHF 40
சிறிய வருட அட்டை.ஒரேவேளையில்‌ ஆகக்‌
கூடியது 2 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌
CHF 50
சிறிய வருட அட்டை
KulturLegi உடன்‌ அதேபோன்று
அடையாளஅட்டை N/F/S
ஒரேவேளையில்‌ ஆகக்‌
கூடியது 2 பொருட்கள்‌ + மீன்‌- ஊடகம்‌
இலவசம்‌
மாத அட்டைCHF 15
ஒருமுறை இரவல்‌ பெறுவதற்குCHF 5
மின்இரவல்‌ அட்டைமின்‌- ஊடகம்‌CHF 40
புத்தகம்‌-எடுத்துச்‌- செல்லல்‌CHF 3 / பொருள்‌
பிரதி அட்டைCHF 5
பதிவுசெய்தல்கள்‌CHF 3 / பொருள்‌
முழுவதையும்‌ தீருப்பி
ஒப்படைக்காமை
CHF 3
1. வது எச்சரிக்கைCHF 3
2. வது எச்சரிக்கை + CHF 10CHF 13
3. வது எச்சரிக்கை + CHF 20CHF 33
செயற்படுத்துவற்கான
கட்டணம்‌
CHF 20