ாாசிப்்பு வட்்டம்் - தமிழ

28 September
Samstag 16:00 - 17:30 PBZ Hardau

சந்்திப்்பு-02
சிறுகதைை «கோோமதி»- கி.
ராாஜநாாராாயணன்்
நீீ ங்்கள்் அற்்புதமாான
வாாசிப்்புலகத்்தில்் புதிய
புத்த்்தகங்்களை ்தகங்்களைைக்ைக்் கண்் டறி ் கண்் டறிந்ந்்து,
உங்்கள்் வாாசிப்்பனுபவங்்கள்்
பபற்்றி தமிழ்் மொ ற்்றி தமிழ்் மொொ ொழியில்ல்்
கலந்ந்்துரைரைையாயாாட
விரும்ம்்புகிறீ ்ர்ர்்களாளாா?
எங்்கள்் வாாசிப்்பு எங்்கள்் வாாசிப்்பு வட்வட்்டத்த்்தில்ல்்
நீீ ங்்களும்் இணைந்்து,
இலக்க்்கிய உலகி ்கிய உலகில்ல்் ஒன்ன்்றாறாாகப்்
பபயணிணிிக்க்்க அன்ன்் புட ன்ன்்
அழைைக்்கிறோோம்்!

அனுமதி இலவசம்்!
மே லதிக தகவல்்களுக்்கு:
sugirtha.shanmuganathan@pbz.ch

Sie benötigen Hilfe?

Schauen Sie sich auf unseren Hilfe-Seiten um oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.